Werknemers

Hebt u als werkgever MKB, of als ZZP accountantskantoor of – administratiekantoor voor cliënten, advies nodig met betrekking tot de te voeren loonadministratie, lonen, vergoedingen, werkkostenregeling etc. neem dan contact met mij op. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen of via het contactformulier op deze website.

Personeel in dienst nemen

Zodra u personeel in dienst neemt moet u loonheffingen gaan inhouden op het met uw werknemer overeengekomen salaris. U moet deze loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst. Door de wettelijke bepalingen van de Wet op de loonbelasting bent u aangewezen onbetaalde diensten te verrichten voor de Belastingdienst. Daarmee maakt de overheid het u niet gemakkelijk. De praktijk wijst uit dat vaak de verplicht te voeren loonadministratie en de loonberekeningen worden uitbesteed bij een loonservicebedrijf.

Bepaling van het loon

U blijft als werkgever verantwoordelijk voor het bepalen van de hoogte van het loon en welke (kosten)vergoedingen zijn aan te merken als loon. Lonen en kostenvergoedingen worden vaak betaald volgens de in een bedrijfstak overeengekomen cao. In andere gevallen bent u vrij de hoogte van het loon te bepalen of wordt dit wettelijk geregeld zoals bijvoorbeeld voor de werknemer aanmerkelijkbelanghouder.

 

Vereenvoudiging loonwetten en -regelgeving?

Al vele jaren worden vereenvoudigingen van wet- en regelgeving aangekondigd. Hier en daar verdwijnt dan een administratieve verplichting. Ook dit jaar heeft de Belastingdienst in haar nieuwsbrief loonheffingen weer een fors aantal pagina’s nodig om inhoudingsplichtigen te informeren over allerlei wijzigingen, die het gevolg zijn van het belastingplan, wetswijzigingen en tariefbijstellingen. Voor een werkgever, die primair bezig is met ondernemen, is het niet bij te houden en daarom is hij/zij aangewezen op adviezen van specialisten.

Loonadvies

Mijn expertise is advisering op het vakgebied loonheffingen. Hierbij gaat het nietover het verlenen van loonservice voor het berekenen van de inhoudingen en afdrachten loonheffingen, maar om het verstrekken van de volgende adviezen en begeleidingbij:

  • het inrichten van de loonadministratie;
  • het bepalen welke administratieve verplichtingen gelden;
  • het vaststellen van het loon (niet het loon volgens bedrijfstak-cao of ondernemings-cao);
  • het bepalen van de hoogte van vrije vergoedingen en verstrekkingen;
  • het adviseren bij de toepassing van de werkkostenregeling (1,2% van de fiscale loonsom);
  • het begeleiden van door overheidsdiensten ingestelde boekenonderzoeken loonheffing;
  • het voeren van overleg met de Belastingdienst;
  • het opstellen van bezwaarschriften tegen onterechte naheffingsaanslagen;

Opdracht

Bij opdrachtverstrekking wordt gewerkt met een overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever wordt gevrijwaard van belastingheffing achteraf op grond van een vermeende arbeidsrelatie.

Tarief

Het adviestarief is scherp gesteld en zonder ingecalculeerde overheadkosten.